WC kartáč
38 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
WC kartáč
38 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024

WC štětka vhodná pro údržbu WC. Rukojeť je vyrobena z pevného plastu.

Star WC razant 750ml
94 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024
Star WC razant 750ml
94 Kč
* Uváděná cena platí pro 15.04.2024

Maximálně účinný gelový prostředek určený na generální úklid toalet. Především pro razantní a hloubkové čistění a odstranění usazenin vodního kamene, minerálních, hořečnatých, močových, vápenatých a rzi. Působí pod vodní hladinou i na těžko dostupných místech toalety. Je extra účinný zejména na dlouhodobé nánosy nečistot a vodního kamene. Vhodné používat v oblastech s výskytem tvrdé vody a vysokého provozního zatížení toalet.Složení:Složení dle (ES) 648/2004: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém.Varování:Standardní věty o nebezpečnosti: H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338+P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.